Zakup wycinarki laserowej w technologii Fiber wraz z oprogramowaniem oraz okablowania i wentylacji do wycinarki laserowej

01.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:

Zakup wycinarki laserowej w technologii Fiber wraz z oprogramowaniem oraz okablowania i wentylacji do wycinarki laserowej.

 

Warszawa, dnia 1.08.2013 r.

 

 Zamawiający:

Konsmetal Sp. z o.o. Ul. Bracka 25 00-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000123551, NIP: 525-22-44-276, REGON: 015204030, www.konsmetal.pl, tel. 022 692 16 00, fax. 022 692 16 02, mail: biuro.warszawa@konsmetal.pl

 Tytuł Projektu:

Inwestycja w innowacyjne rozwiązania produkcyjne w przedsiębiorstwie Konsmetal Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 1.1.7 – „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 Przedmiot zamówienia:

 Zakupy wycinarki laserowej w  ramach projektu odbywać się będą w następujących etapach:

 Etap 1 – zakup wycinarki laserowej fiber w raz z okablowaniem i wentylacją:

 • Źródło lasera fiber
 • Moc lasera 3000 W
 • Rozmiar arkusza w osi x: 4000 mm
 • Rozmiar arkusza w osi y: 2000 mm
 • System stołów wymiennych
 • Zintegrowany element automatyzujący podawanie oraz odbieranie arkuszy blachy stanowiący integralną część wycinarki laserowej, z wraz z pełnym interfejsem
 • System automatycznie dobierający optymalne parametry cięcia
 • Obróbka stali - blachy czarnej w zakresie: grubość do min. 15 mm
 • Obróbka stali - blachy nierdzewnej w zakresie: grubość do min. 10 mm
 • Obróbka stali - blachy aluminium w zakresie: grubość do min. 10 mm
 • Prędkość pozycjonowania osi x i y: min. 100 m/min
 • Automatyczny zmieniacz dysz
 • Automatyczne monitorowanie procesu cięcie
 • Możliwość cięcia w technologiach: azot, tlen, sprężone powietrze
 • System zabezpieczenia przed kolizją z głowicą
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze cięcia
 • Obsługa operatorska w języku polskim
 • Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy
 • Dokumentacja techniczna 
 • Montaż i uruchomienie
 • Szkolenie
 • Dostępność serwisu zlokalizowanego na terenie Polski

 

 Okablowanie:

 • Pełne okablowanie w obrębie maszyny

 

 Etap 2 – zakup oprogramowania - Software:

 • Software do sterowania maszyny wraz z następnymi licencjami
 • Interfejs informatyczny pozwalający na przesyłanie danych technologicznych do maszyny
 • Opcje oprogramowania wspierającego, w tym nesting
 • Software i integracja z systemem obsługi lasera do środowiska ERP stosowanego przez Zamawiającego

 Kryterium oceny:

 1. Cena (100 proc.)

 Miejsce składania ofert:

W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach 09:00 – 17:00. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Konsmetal Sp. z o.o., ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa z dopiskiem:

„Oferta w związku z realizacją projektu:  Zakup wycinarki laserowej w technologii Fiber wraz z oprogramowaniem oraz okablowania i wentylacji do wycinarki laserowej”

 lub drogą mailową na adres: paulina.k@konsmetal.pl

 Forma złożenia ofert:

Oferta powinna zawierać opis techniczny produktu i dostępnych opcji oraz kosztorys z podaniem wartości netto i całkowitą cenę oferty, która uwzględni wszystkie koszty zamówienia.

 UWAGI

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania w przypadku nie zatwierdzenia projektu do dofinansowania.

Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań i parametrów wymienionych w przedmiocie zamówienia nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z dostawcami po złożeniu oferty.

 Termin złożenia ofert:

 Start: 01.08.2013 r.

 Koniec: 31.01.2014 r.