Wynajem pokoi hotelowych

01.03.2012

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z realizacją projektu  „Promocja nowości produktowych i rozwój firmy Konsmetal S.A. poprzez udział w targach i misjach gospodarczych” współfinansowanego ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I.-Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. Promocja gospodarcza"
KONSMETAL S.A. zaprasza  zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie zamówienia:

 • Zamawiający:

KONSMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000327701, NIP : 5252453413, REGON : 141843440, www.konsmetal.pl , Tel. (22) 692-16-00, Fax (22) 692-16-02, Mail: biuro.warszawa@konsmetal.pl

 • Przedmiot zamówienia (nazwa, opis):

Wynajem pokoi hotelowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wynajem pokoi w trakcie trwania targów SECUREX 2012 w Poznaniu w dniach: 23.04-26.04.2012
Ilość pokoi:
23-26.04.12– trzy pokoje jednoosobowe.

 • Kryteria wyboru  oferty: 
  • Cena (70%)
  • Odległość nie większa niż 7 km od terenów targowych mieszczących się przy ul. Głogowskiej 14  (30%)

 
Wszystkie parametry i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia muszą być spełnione.
Sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100%=100 pkt).
 

Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.

 • Oferta powinna zawierać  kosztorys z podaniem wartości netto i brutto oraz całkowitą cenę oferty (netto , brutto, kwota słownie) , która uwzględni wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę na każdej stronie i opatrzona jego pieczęcią.

 • Sposób składania ofert: oferty  należy wysyłać  pocztą na adres Zamawiającego :

ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa lub drogą mailową na adres: biuro.warszawa@konsmetal.pl

 • Termin  i miejsce składania ofert: do  12.03.2012, w siedzibie Zamawiającego: ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, w  dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach: 9:00 – 17:00 . Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w następujący sposób :

 KONSMETAL S.A.
 ul. Bracka 25,
 00-028 Warszawa
 
 Z dopiskiem:
Oferta w związku z realizacją projektu  „Promocja nowości produktowych i rozwój firmy Konsmetal S.A. poprzez udział w targach i misjach gospodarczych”

 • Termin otwarcia ofert: 13.03.2012, godz. 9:00
 • Informacje o sposobie powiadomienia o zakończeniu procedury:
 •  Po otwarciu i ocenie złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
 •  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
  •  będzie spełniała w najlepszym stopniu warunki stawiane przez Zamawiającego będzie zawierała najniższą cenę.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.konsmetal.pl), a wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 • PROTOKÓŁ  z wyboru oferty będzie dostępny   na stronie internetowej Zamawiającego (www.konsmetal.pl).
 • Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:  Ewelina Galińska  .e-mail: e.galinska@konsmetal.pl