Druk ulotek oraz gadżetów reklamowych

23.03.2012

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z realizacją projektu  „Promocja nowości produktowych i rozwój firmy Konsmetal S.A. poprzez udział w targach i misjach gospodarczych” współfinansowanego ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I.-Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. Promocja gospodarcza

KONSMETAL S.A. zaprasza  zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie zamówienia:

 • Zamawiający:

KONSMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000327701, NIP : 5252453413, REGON : 141843440, www.konsmetal.pl , Tel. (22) 692-16-00, Fax (22) 692-16-02, Mail: biuro.warszawa@konsmetal.pl

 • Przedmiot zamówienia (nazwa, opis):

Druk ulotek oraz materiałów promocyjnych

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wydruk ulotek oraz innych materiałów promocyjnych na targi SECUREX 2012 odbywających się w dniach 23-26 kwietnia w Poznaniu;

 • Ilość następujących materiałów:
  • Zaproszenia polskojęzyczne: 1000 szt.(w formacie DL, papier: kreda 300g)
  • Zaproszenia anglojęzyczne: 500 szt.(w formacie DL, papier: kreda 300g)
  • Katalogi produktowe: 2000 szt. (format A4, liczba stron: 57, papier: kreda błysk 250 g)
  • Ulotki produktowe: 9800 szt.(format A4, liczba stron: 8, papier:kreda błysk 250g)
  • Foldery z prezentacją firmy: 1900 szt.(format A4, liczba stron: 8, papier: kreda błysk 250g)
  • Kubki reklamowe: 500 szt. (pojemność kubka: ok 0,33ml)
 •  Kryteria wyboru  oferty: 
  • Cena (100%)
  • Wszystkie parametry i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia muszą być spełnione.
 •  Oferta powinna zawierać  kosztorys z podaniem wartości netto i brutto oraz całkowitą cenę oferty (netto , brutto, kwota słownie) , która uwzględni wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę na każdej stronie i opatrzona jego pieczęcią.

 • Sposób składania ofert: oferty  należy wysyłać  pocztą na adres Zamawiającego :

 ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa lub drogą mailową na adres: biuro.warszawa@konsmetal.pl

 • Termin  i miejsce składania ofert: do  05.04.2012, w siedzibie Zamawiającego: ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, w  dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach: 9:00 – 17:00 .   Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w następujący sposób :

 KONSMETAL S.A.
 ul. Bracka 25,
 00-028 Warszawa
 
 Z dopiskiem:
 Oferta w związku z realizacją projektu  „Promocja nowości produktowych i rozwój firmy Konsmetal S.A. poprzez udział w targach i misjach gospodarczych”

 • Termin otwarcia ofert: 06.04.2012, godz. 9:00
 • Informacje o sposobie powiadomienia o zakończeniu procedury:
  •  Po otwarciu i ocenie złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
  •  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
   •  będzie spełniała w najlepszym stopniu warunki stawiane przez Zamawiającego
   •  będzie zawierała najniższą cenę.
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.konsmetal.pl), a wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
  • PROTOKÓŁ  z wyboru oferty będzie dostępny na stronie internetowej Zamawiającego (www.konsmetal.pl).
  • Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:  Ewelina Galińska  .e-mail: e.galinska@konsmetal.pl