Dostarczenie oprogramowania oraz sprzętu IT

15.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

„Dostarczenie oprogramowania oraz sprzętu IT”

 

Warszawa, dnia 15.11.2011r.

 

Zamawiający:

 

KONSMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000327701, NIP: 5252453413, REGON: 141843440, www.konsmetal.pl , Tel. (22) 692-16-00, Fax (22) 692-16-02, Mail: biuro.warszawa@konsmetal.pl

Tytuł Projektu:

Wdrożenie technologii informatycznych przez Konsmetal S.A.

Przedmiot zamówienia:

 

1.     Instalacja oraz konfiguracja systemu Impuls 5

 

Kryterium oceny:

1.     Cena (70%)

2.     Czas realizacji (30%)

Miejsce składania ofert:

 

1.     W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, w  dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach: 9:00 – 17:00. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w następujący sposób :

KONSMETAL S.A.

ul. Bracka 25,

00-028 Warszawa

Z dopiskiem:  Oferta w związku z realizacją projektu „Wdrożenie technologii informatycznych przez Konsmetal S.A.”

2.     Drogą elektroniczną na adres: it@konsmetal.pl. Tytuł wiadomości powinien być następującej treści: Oferta w związku z realizacją projektu „Wdrożenie technologii informatycznych przez Konsmetal S.A.”

 

Forma złożenia ofert:

Oferta powinna zawierać kosztorys z podaniem wartości netto i brutto oraz całkowitą cenę oferty (netto, brutto, kwota słownie), która uwzględni wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Termin złożenia ofert:

29.11.2011

( podpis Zamawiającego)