Druk ulotek oraz gadżetów reklamowych

05.07.2012

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z realizacją projektu  „Promocja nowości produktowych i rozwój firmy Konsmetal S.A. poprzez udział w targach i misjach gospodarczych” współfinansowanego ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I.-Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. Promocja gospodarcza
KONSMETAL S.A. zaprasza  zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie zamówienia:

 • Zamawiający:

KONSMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000327701, NIP : 5252453413, REGON : 141843440, www.konsmetal.pl , Tel. (22) 692-16-00, Fax (22) 692-16-02, Mail: biuro.warszawa@konsmetal.pl

 • Przedmiot zamówienia (nazwa, opis,):

Druk ulotek oraz materiałów promocyjnych

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Wydruk ulotek oraz innych materiałów promocyjnych na targi SECURITY 2012 odbywających się w dniach 25-28 września w ESSEN;

 • Ilość następujących materiałów:
  • Zaproszenia niemieckojęzyczne: 500 szt.(w formacie DL, papier: kreda 300g, kolor 4+4, folia matowa na zewnątrz)
  • Zaproszenia anglojęzyczne: 500 szt.(w formacie DL, papier: kreda 300g, kolor 4+4, folia matowa na zewnątrz)
  • Katalogi produktowe: 2100 szt. (format A4, liczba stron: 56, papier: kreda mat 170 g+ okładka: papier kreda mat 300g, oprawa szyta)
  • Ulotki produktowe: 500 szt.(format A4, liczba stron: 8, papier:kreda mat 170 g, kolor 4+4); 1000 szt. (format A4, liczba stron: 8, papier:kreda mat 170 g, kolor 4+4); 3700 szt. (format A4 składana do formatu DL, papier: kreda mat 170 g, kolor 4+4)
  • Foldery z prezentacją firmy: 1000 szt.(format A4, liczba stron: 8, papier: kreda mat170 g,kolor 4+4)
  • Kubki reklamowe: 300 szt. (pojemność kubka: ok 0,33ml)
 • Kryteria wyboru  oferty: 
  • Cena (80%)
  • Warunki współpracy - możliwość modyfikacji przesłanych przez zamawiającego plików (20%)
  • Wszystkie parametry i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia muszą być spełnione.

 

 • Oferta powinna zawierać  kosztorys z podaniem wartości netto i brutto oraz całkowitą cenę oferty (netto , brutto, kwota słownie) , która uwzględni wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 •  Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę na każdej stronie i opatrzona jego pieczęcią.
 • Sposób składania ofert: oferty  należy wysyłać  pocztą na adres Zamawiającego :

 ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa lub drogą mailową na adres: biuro.warszawa@konsmetal.pl

 • Termin  i miejsce składania ofert : do  20.07.2012, w siedzibie Zamawiającego: ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, w  dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach: 9:00 – 17:00 .   Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w następujący sposób :

 KONSMETAL S.A.
 ul. Bracka 25,
 00-028 Warszawa
 
 Z dopiskiem:
 Oferta w związku z realizacją projektu  „Promocja nowości produktowych i rozwój firmy Konsmetal S.A. poprzez udział w targach i misjach gospodarczych”

 • Termin otwarcia ofert: 23.07.2012, godz. 9:00
 • Informacje o sposobie powiadomienia o zakończeniu procedury:

 Po otwarciu i ocenie złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
 

 •  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
  • będzie spełniała w najlepszym stopniu warunki stawiane przez Zamawiającego
  • będzie zawierała najniższą cenę
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.konsmetal.pl), a wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 •  PROTOKÓŁ  z wyboru oferty będzie dostępny   na stronie internetowej Zamawiającego (www.konsmetal.pl).
 •  Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:  Ewelina Galińska  .e-mail: e.galinska@konsmetal.pl