Transport produktów na targi Essen

15.08.2012

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z realizacją projektu  „Promocja nowości produktowych i rozwój firmy Konsmetal S.A. poprzez udział w targach i misjach gospodarczych” współfinansowanego ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I.-Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. Promocja gospodarcza
KONSMETAL S.A. zaprasza  zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie zamówienia:

 • Zamawiający:

KONSMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000327701, NIP : 5252453413, REGON : 141843440, www.konsmetal.pl , Tel. (22) 692-16-00, Fax (22) 692-16-02, Mail: biuro.warszawa@konsmetal.pl

 • Przedmiot zamówienia (nazwa, opis,):

Transport produktów na targi Security 2012 w Essen

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Transport oraz rozładunek produktów z Nidzicy do Essen w dniu 24.09.12 oraz z Essen do Nidzicy w dniu 28.09.12

 • Kryteria wyboru  oferty: 
  •  Cena (100%)
  •  Wszystkie parametry i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia muszą być spełnione.
 • Oferta powinna zawierać  kosztorys z podaniem wartości netto i brutto oraz całkowitą cenę oferty (netto , brutto, kwota słownie) , która uwzględni wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę na każdej stronie i opatrzona jego pieczęcią.

 • Sposób składania ofert: oferty  należy wysyłać  pocztą na adres Zamawiającego :

ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa lub drogą mailową na adres: biuro.warszawa@konsmetal.pl

 • Termin  i miejsce składania ofert: do  10.09.2012, w siedzibie Zamawiającego: ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, w  dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach: 9:00 – 17:00 .   Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w następujący sposób :

KONSMETAL S.A.
ul. Bracka 25,
00-028 Warszawa
 
Z dopiskiem:
Oferta w związku z realizacją projektu  „Promocja nowości produktowych i rozwój firmy Konsmetal S.A. poprzez udział w targach i misjach gospodarczych”

 •  Termin otwarcia ofert: 11.09.2012, godz. 9:00
 •  Informacje o sposobie powiadomienia o zakończeniu procedury:
  • Po otwarciu i ocenie złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
  • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
   • będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz  innymi wymogami określonymi przez Zamawiającego
   • będzie spełniała w najwyższym stopniu kryteria wyboru
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.konsmetal.pl), a wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
  • PROTOKÓŁ  z wyboru oferty będzie dostępny   na stronie internetowej Zamawiającego (www.konsmetal.pl).
  • Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Ewelina Galińska   .e-mail: e.galinska@konsmetal.pl