Dostarczenie oprogramowania oraz sprzętu IT

12.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

„Dostarczenie oprogramowania oraz sprzętu IT”

 

Warszawa, dnia 12.08.2013r.

 

Zamawiający:

 

KONSMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000327701, NIP: 5252453413, REGON: 141843440, www.konsmetal.pl , Tel. (22) 692-16-00, Fax (22) 692-16-02, Mail: biuro.warszawa@konsmetal.pl

 

Tytuł Projektu:

Wdrożenie technologii informatycznych przez Konsmetal S.A.

Przedmiot zamówienia:

 

Wdrożenie systemu MS Exchange, obsługującego użytkowników firmy, pracującego w systemie zbudowanym z dwóch serwerów fizycznych z uruchomionymi wirtualnymi systemami operacyjnymi.

Kryterium oceny:

  1. Cena (70%)
  2. Czas realizacji (30%)

Miejsce składania ofert:

 

  1. W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, w  dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach: 9:00 – 17:00. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w następujący sposób :

KONSMETAL S.A.

ul. Bracka 25,

00-028 Warszawa

Z dopiskiem:  Oferta w związku z realizacją projektu „Wdrożenie technologii informatycznych przez Konsmetal S.A.”

  1. Drogą elektroniczną na adres: it@konsmetal.pl. Tytuł wiadomości powinien być następującej treści: Oferta w związku z realizacją projektu „Wdrożenie technologii informatycznych przez Konsmetal S.A.”

 

 

Forma złożenia ofert:

Oferta powinna zawierać kosztorys z podaniem wartości netto i brutto oraz całkowitą cenę oferty (netto, brutto, kwota słownie), która uwzględni wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Termin złożenia ofert:

26.08.2013