Wynajem pokoi hotelowych

10.08.2012

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z realizacją projektu „Promocja nowości produktowych i rozwój firmy Konsmetal S.A. poprzez udział w targach i misjach gospodarczych” współfinansowanego ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I.-Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. Promocja gospodarcza

KONSMETAL S.A. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie zamówienia:

 • Zamawiający:

KONSMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000327701, NIP : 5252453413, REGON : 141843440, www.konsmetal.pl , Tel. (22) 692-16-00, Fax (22) 692-16-02, Mail: biuro.warszawa@konsmetal.pl

 • Przedmiot zamówienia (nazwa, opis,):
   

Wynajem pokoi hotelowych

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  • Wynajem pokoi hotelowych podczas trwania targów Security 2012 w Essen
  • Ilość pokoi: 3 pokoje jednoosobowe na trzy noce (25-28 września 2012)
 • Kryteria wyboru oferty:
  • Cena (70%)
  • Odległość od dogodnej komunikacji (30%)

Wszystkie parametry i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia muszą być spełnione.

 • Sposób oceny ofert:
 • Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100%=100 pkt)
Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.
 

 • Oferta powinna zawierać kosztorys z podaniem wartości netto i brutto oraz całkowitą cenę oferty (netto , brutto, kwota słownie) , która uwzględni wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 • Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę na każdej stronie i opatrzona jego pieczęcią.

Sposób składania ofert: oferty należy wysyłać pocztą na adres Zamawiającego :
ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa lub drogą mailową na adres: biuro.warszawa@konsmetal.pl

 • Termin i miejsce składania ofert : do 10.09.2012, w siedzibie Zamawiającego: ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach: 9:00 – 17:00 . Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w następujący sposób :

KONSMETAL S.A.
ul. Bracka 25,
00-028 Warszawa

Z dopiskiem:
Oferta w związku z realizacją projektu „Promocja nowości produktowych i rozwój firmy Konsmetal S.A. poprzez udział w targach i misjach gospodarczych”

 • Termin otwarcia ofert: 11.09.2012, godz. 9:00
 • Informacje o sposobie powiadomienia o zakończeniu procedury:
 • Po otwarciu i ocenie złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
  • będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymogami określonymi przez Zamawiającego
  • będzie spełniała w najwyższym stopniu kryteria wyboru
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.konsmetal.pl), a wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 • PROTOKÓŁ z wyboru oferty będzie dostępny na stronie internetowej Zamawiającego (www.konsmetal.pl).
 • Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Ewelina Galińska .e-mail: e.galinska@konsmetal.pl