Wynajem powierzchni wystawienniczej

20.11.2011

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z realizacją projektu  „Promocja nowości produktowych i rozwój firmy Konsmetal S.A. poprzez udział w targach i misjach gospodarczych” współfinansowanego ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I.-Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. Promocja gospodarcza
KONSMETAL S.A. zaprasza  zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie zamówienia:

 1. Zamawiający:

  KONSMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000327701, NIP : 5252453413, REGON : 141843440, www.konsmetal.pl , Tel. (22) 692-16-00, Fax (22) 692-16-02, Mail: biuro.warszawa@konsmetal.pl
   
 2. Przedmiot zamówienia (nazwa, opis,):

  Wynajem powierzchni wystawienniczej
   
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  Wynajem powierzchni wystawienniczej na targi SECURITY 2012 w Essen
  powierzchnia stoiska: 51 m²
   
 4. Kryteria wyboru  oferty:

  Cena (100%)

  Wszystkie parametry i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia muszą być spełnione
   
 5. Oferta powinna zawierać kosztorys z podaniem wartości netto i brutto oraz całkowitą cenę oferty (netto, brutto, kwota słownie), która uwzględni wszystkie koszty wykonania zamówienia.

  Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę na każdej stronie i opatrzona jego pieczęcią.
   
 6. Sposób składania ofert: oferty  należy wysyłać  pocztą na adres Zamawiającego :

  ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa lub drogą mailową na adres: biuro.warszawa@konsmetal.pl
   
 7. Termin  i miejsce składania ofert : do  05.02.2012, w siedzibie Zamawiającego: ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, w  dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach: 9:00 – 17:00 .  
   
 8. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w następujący sposób :

  KONSMETAL S.A.
  ul. Bracka 25,
  00-028 Warszawa

  Z dopiskiem:
  Oferta w związku z realizacją projektu  „Promocja nowości produktowych i rozwój firmy Konsmetal S.A. poprzez udział w targach i misjach gospodarczych”)   

  Termin otwarcia ofert: 06.02.2012, godz. 9:00
   
 9. Informacje o sposobie powiadomienia o zakończeniu procedury:

  Po otwarciu i ocenie złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
  Oferta musi spełniać wszystkie wymogi przedstawiane przez Zamawiającego, a jedynym kryterium wśród ofert spełniających wymogi jest cena.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.konsmetal.pl), a wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

  PROTOKÓŁ  z wyboru oferty będzie dostępny   na stronie internetowej Zamawiającego (www.konsmetal.pl).

  Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:  Ewelina Galińska  .e-mail: e.galinska@konsmetal.pl