Wynajem powierzchni wystawienniczej

01.12.2011

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 W związku z realizacją projektu  „Promocja nowości produktowych i rozwój firmy Konsmetal S.A. poprzez udział w targach i misjach gospodarczych” współfinansowanego ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I.-Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. Promocja gospodarcza
 KONSMETAL S.A. zaprasza  zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie zamówienia:

 •   Zamawiający:

 KONSMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000327701, NIP : 5252453413, REGON : 141843440, www.konsmetal.pl , Tel. (22) 692-16-00, Fax (22) 692-16-02, Mail: biuro.warszawa@konsmetal.pl

 • Przedmiot zamówienia (nazwa, opis,):

 Wynajem powierzchni wystawienniczej
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 Wynajem powierzchni wystawienniczej na targi SECUREX 2012 w Poznaniu w dniach 23.04-26.04.2012 w hali 7 przy ul. Głogowskiej 14
 powierzchnia stoiska: 200m2, podzielona na dwie sąsiadujące wyspy o powierzchni 140m2 oraz 60m²

 • Kryteria wyboru  oferty: 

 Cena (100%)
 Wszystkie parametry i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia muszą być spełnione.

 • Oferta powinna zawierać  kosztorys z podaniem wartości netto i brutto oraz całkowitą cenę oferty (netto , brutto, kwota słownie) , która uwzględni wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę na każdej stronie i opatrzona jego pieczęcią.

 • Sposób składania ofert: oferty  należy wysyłać  pocztą na adres Zamawiającego :

ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa lub drogą mailową na adres: biuro.warszawa@konsmetal.pl

 • Termin  i miejsce składania ofert : do  12.12.2011, w siedzibie Zamawiającego: ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, w  dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach: 9:00 – 17:00 .   Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w następujący sposób :

 KONSMETAL S.A.
 ul. Bracka 25,
 00-028 Warszawa
 
 Z dopiskiem:
 Oferta w związku z realizacją projektu  „Promocja nowości produktowych i rozwój firmy Konsmetal S.A. poprzez udział w targach i misjach gospodarczych.

 • Termin otwarcia ofert: 13.12.2011, godz. 9:00
 • Informacje o sposobie powiadomienia o zakończeniu procedury:
  • Po otwarciu i ocenie złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
  • Oferta musi spełniać wszystkie wymogi przedstawiane przez Zamawiającego, a jedynym kryterium wśród ofert spełniających wymogi jest cena.
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.konsmetal.pl), a wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
  • PROTOKÓŁ  z wyboru oferty będzie dostępny na stronie internetowej Zamawiającego (www.konsmetal.pl).
  • Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:  Ewelina Galińska  .e-mail: e.galinska@konsmetal.pl